Vědeckotechnický park UP

Jsme centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého (UP). Podporujeme vznik startup a spin-off firem s důrazem na využití potenciálu UP. Zpřístupňujeme nové technologie a propojujeme firmy se světem UP. VTP UP nabízí celou řadu služeb pro zaměstnance a studenty UP, ale také partnerům mimo ní.

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v ČR používán od roku 1990. VTP vznikají nejčastěji asi z iniciativy podnikatelských subjektů či vysokých škol (v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť)Zakladateli VTP bývají státní či regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy. Vědeckotechnický park je součástí UP Olomouc.

  • Jsme technologickou adresou s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP.
  • Zajišťujeme ochranu a komerční využití duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i firem ve VTP UP a firem s majetkovou účastí UP.
  • Podnikatelský inkubátor pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí.
  • Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativních firem. 

VTP UP je součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Studentům, akademikům a zaměstnancům poskytuje služby a organizuje akce, které přispívají k přenosu znalostí a technologií z akademické půdy do podnikatelské sféry.

V rámci naší práce rozvíjíme vztahy s mnoha subjekty v lokálním i světovém měřítku:

  • Jsme členem SVTP ČR (Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.)
  • spolupracujeme s národní platformou Transfera.cz, která hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí.
  • spolupracujeme s neziskovou organizací NCA (Národní klastrová asociace), která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.
  • spolupracujeme s Enterprise Europe Network, která, pod koordinací TC AV ČR, pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy.

Podporujeme spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenášíme potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci a přispíváme tak k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje.