Zapojení do projektů

Na čem všem ještě pracujeme

Tým transferu technologií na UP

Projekt dává Univerzitě Palackého příležitost pozvednout úroveň povědomí o komercializaci mezi výzkumnými pracovníky a skokově zlepšit kvalitu služeb v oblasti transferu technologií - nastavením procesů a komunikace pracovníků zajišťujících technologický transfer, jejich školením, vzděláváním a zavedením společného postupu při propagaci výsledků vědy a výzkumu vůči aplikační sféře. Výsledkem bude lepší efektivita využití výsledků VaV.
 • Začátek projektu: 1. 4. 2016
 • Ukončení projektu: 31. 3. 2019
 • Financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 26 848 288,16 Kč
 • Dotace ve výši 95%

VTP UP: Rozšíření specializovaných pracovišť

Předmětem projektu je rozšíření přístrojového vybavení stávajících specializovaných pracovišť VTP UP: UPrint 3D - pracoviště 3D tisku a Pracoviště jaderných analytických metod. Díky realizaci projektu budou moci pracoviště rozšířit nabídku a kvalitu nabízených služeb.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007147
 • Začátek projektu: 5. 5. 2016
 • Ukončení projektu: 30. 06. 2018
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 197 000 Kč
 • Dotace ve výši 75 %

Progresivní řešení hydraulického designu čerpadel extrémních výkonů pro „Voda-Sucho“

Cílem projektu je zvýšení hydraulické účinnosti čerpadel extrémních výkonů jako rozhodujícího parametru konkurenceschopnosti na trhu. Tento cíl bude dosažen vyvinutím progresivního procesu hydraulického návrhu založeného na počítačové tvarové optimalizaci hydraulických dílců čerpadla s aplikací technologie kovového 3D tisku.
 • Začátek projektu: 1. 7. 2016
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2020
 • Financování: Program TRIO, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Příjemce podpory je SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Univerzita Palackého, VTP UP je další účastník projektu
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 411 200 Kč, způsobilé výdaje Univerzity Palackého, VTP UP: 4 932 000 Kč
 • Dotace ve výši 85%

Dekontaminace zraněných osob

Předmětem projektu je vytvořit 2 samostatné metodiky pro postupy zdravotnických pracovníků a složek integrovaného záchranného systému (zvláště pak HZS ČR) při provádění dekontaminace zraněných osob v místě zásahu a ve vstupních místech nemocnic.
 • Začátek projektu: 1. 1. 2017
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2020
 • Financování: Ministerstvo vnitra ČR
 • Příjemce podpory je Univerzita Palackého, VTP UP, další účastník projektu je Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 954 000 Kč, způsobilé výdaje Univerzity Palackého, VTP UP: 18 895 000 Kč
 • Dotace ve výši 100%

Efektivní transfer znalostí Univerzity Palackého v Olomouci do praxe

Cílem projektu je podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci při zajištění efektivnějšího využití veřejných prostředků a zvýšení míry jejich návratnosti. Primárním cílem je ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních výsledků univerzity, získaných z vědecké a výzkumné činnosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. proof-of-concept stage) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení do praxe. Tato etapa by měla končit konkrétními návrhy nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných  podle průmyslově právní ochrany.
 • Začátek projektu: 1. 9. 2014
 • Ukončení projektu: 31. 8. 2019
 • Financování: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (Technologická agentura)
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 19 928 000 Kč

Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Projekt pomáhá Univerzitě Palackého s ochranou průmyslového vlastnictví (PCT, zahraniční patenty)
 • Začátek projektu: 16. 2. 2016
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2020
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 256 320 Kč
 • Dotace ve výši 50 %
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011.
Na základě rozhodnutí dle přihlášky ze dne 16. 2. 2016 může Univerzita Palackého v Olomouci využívat prostředků programu Agentury pro podnikání Inovace v rámci výzvy „INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví“. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti institucí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. Kompletní informace jsou dostupné zde.
Z projektu byly na UPOL podpořeny následující přihlášky a průmyslová práva:
 • Přihláška dle PCT číslo PCT/CZ2016/050006
  Vstup PCT/CZ2016/050029 publication no. WO/2017/036434 do národní fáze - EP a US
 • Přihláška dle PCT/CZ2017/050065
 • EP č. 15823306.4. a US č.15/535,347 na základě PCT/CZ2015/050014
Ve schvalovacím řízení se nachází:
Do projektu jsou přijímány další žádosti o dotaci na přihlášky průmyslových práv (dále jen Žádost). Informace pro žadatele jsou uvedeny níže. Kontaktním místem pro UPOL je VTP UP (patenty@upol.cz, tel. +420 585 631 448).
Od kdy je možné čerpat finanční prostředky?
 • Od data podání Žádosti pro dané průmyslové právo na agenturu API, nejdéle však do 31. 12. 2020.
Forma a výše podpory na jednu Žádost:
 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč v režimu podpory de minimis;
 • míra podpory pro UPOL je 50 % z prokázaných způsobilých výdajů;
 • minimální náklady na Žádost tak jsou 80 tis. Kč bez DPH.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
Na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví, které je ve výhradním vlastnictví UPOL, v České republice a zahraničí ve formě:
 • vynálezů/patentů;
 • ochranných známek;
 • užitných vzorů;
 • průmyslových vzorů.
Průmyslové vlastnictví musí splňovat určitou danou klasifikaci ekonomických činností, viz. následující tabulka (CZ NACE).
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 • služby oprávněných zástupců;
 • překlady;
 • správní poplatky (nikoli udržovací);
Způsobilými výdaji nejsou:
 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH;
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem podání Žádosti;
 • Jakékoli výdaje, pokud byla přihláška podaná před datem Žádosti;
 • Sankce a penále.
Výdaje musí být financovány z vlastních zdrojů UPOL (tj. zdroj 19 nebo 39). Příslušný doklad musí být označen identifikátory projektu „Podpořeno z Projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011“.
Jaké aktivity je možné na základě Žádosti realizovat?
 • Přihláška vynálezu;
 • Udělení patentu;
 • Udělení užitného vzoru;
 • Udělení průmyslového vzoru;
 • Udělení ochranné známky;
 • Nebo kombinace předchozích bodů.
Jak je možné rozčlenit Žádost?
Pro přihlášky vynálezu je projekt možné rozdělit žádost na etapu přihláška a etapu udělení patentu. Pro jiné práva průmyslového vlastnictví jen na jednu etapu „Udělení práva“. O vyplacení dotace v dané etapě je možné žádat, jen pokud je vyšší než 40 tis. Kč (náklady etapy je vyšší než 80 tis. Kč).
Jak je poskytována podpora?
Dotace je poskytována v režimu de minimis Univerzity Palackého. Za tři následující roky je možné žádat o podporu do výše maximálně 200.000 EUR (cca 5.400.000 Kč). Přihlášky a žádosti o platbu budou přijímány do vyčerpání tohoto maxima. Do de minimis jsou účtovány náklady dle Žádosti ke dni jejího podání.
Dvojí podpora.
Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani jinou podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
Žádosti o platbu
Žádosti o platbu se podávají zpětně po ukončení dané etapy a dosažení monitorovacího indikátoru této etapy (přihláška či udělený patent či užitný vzor či průmyslový vzor či ochranná známka). VTP UP zpracovává žádosti o platbu na základě podkladů (faktur) předaných pracovištěm, které platbu realizovalo ze svého rozpočtu. Po obdržení finančních prostředků na základě této žádosti na účet UPOL, VTP UP zajistí přeposlání prostředků danému pracovišti.
Jak se přihlásit?
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN. Pro více informací nás kontaktujte na telefonu +420 585 631 448.

Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

 
Projekt pomáhá Univerzitě Palackého s ochranou průmyslového vlastnictví (PCT, zahraniční patenty)
 • Začátek projektu: 1.3.2018
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2021
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 207 000 Kč
 • Dotace ve výši 50 %
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0013019.
Na základě rozhodnutí dle přihlášky ze dne 18.10.2018 může Univerzita Palackého v Olomouci využívat prostředků programu Agentury pro podnikání Inovace v rámci výzvy „INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví“. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti institucí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. Kompletní informace jsou dostupné zde.
Z projektu byly na UPOL podpořeny následující přihlášky a průmyslová práva:
 • Přihláška dle EP číslo 18169749.1
Do projektu jsou přijímány další žádosti o dotaci na přihlášky průmyslových práv (dále jen Žádost). Informace pro žadatele jsou uvedeny níže. Kontaktním místem pro UPOL je VTP UP (patenty@upol.cz, tel. +420 585 631 448).
Od kdy je možné čerpat finanční prostředky?
 • Od data podání Žádosti pro dané průmyslové právo na agenturu API, nejdéle však do 31. 12. 2020.
Forma a výše podpory na jednu Žádost:
 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč v režimu podpory de minimis;
 • míra podpory pro UPOL je 50 % z prokázaných způsobilých výdajů;
 • minimální náklady na Žádost tak jsou 80 tis. Kč bez DPH.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
Na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví, které je ve výhradním vlastnictví UPOL, v České republice a zahraničí ve formě:
 • vynálezů/patentů;
 • ochranných známek;
 • užitných vzorů;
 • průmyslových vzorů.
Průmyslové vlastnictví musí splňovat určitou danou klasifikaci ekonomických činností, viz. následující tabulka (CZ NACE).
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 • služby oprávněných zástupců;
 • překlady;
 • správní poplatky (nikoli udržovací);
Způsobilými výdaji nejsou:
 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH;
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem podání Žádosti;
 • Jakékoli výdaje, pokud byla přihláška podaná před datem Žádosti;
 • Sankce a penále.
Výdaje musí být financovány z vlastních zdrojů UPOL (tj. zdroj 19 nebo 39). Příslušný doklad musí být označen identifikátory projektu „Podpořeno z Projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011“.
Jaké aktivity je možné na základě Žádosti realizovat?
 • Přihláška vynálezu;
 • Udělení patentu;
 • Udělení užitného vzoru;
 • Udělení průmyslového vzoru;
 • Udělení ochranné známky;
 • Nebo kombinace předchozích bodů.
Jak je možné rozčlenit Žádost?
Pro přihlášky vynálezu je projekt možné rozdělit žádost na etapu přihláška a etapu udělení patentu. Pro jiné práva průmyslového vlastnictví jen na jednu etapu „Udělení práva“. O vyplacení dotace v dané etapě je možné žádat, jen pokud je vyšší než 40 tis. Kč (náklady etapy je vyšší než 80 tis. Kč).
Jak je poskytována podpora?
Dotace je poskytována v režimu de minimis Univerzity Palackého. Za tři následující roky je možné žádat o podporu do výše maximálně 200.000 EUR (cca 5.400.000 Kč). Přihlášky a žádosti o platbu budou přijímány do vyčerpání tohoto maxima. Do de minimis jsou účtovány náklady dle Žádosti ke dni jejího podání.
Dvojí podpora.
Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani jinou podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
Žádosti o platbu
Žádosti o platbu se podávají zpětně po ukončení dané etapy a dosažení monitorovacího indikátoru této etapy (přihláška či udělený patent či užitný vzor či průmyslový vzor či ochranná známka). VTP UP zpracovává žádosti o platbu na základě podkladů (faktur) předaných pracovištěm, které platbu realizovalo ze svého rozpočtu. Po obdržení finančních prostředků na základě této žádosti na účet UPOL, VTP UP zajistí přeposlání prostředků danému pracovišti.
Jak se přihlásit?
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN. Pro více informací nás kontaktujte na telefonu +420 585 631 448.