Technology scouti

Technology scouti jsou v tomto projektu osoby, které zastupují vybrané odborné pracoviště Univerzity. Tito akademičtí pracovníci monitorují pro potřeby projektu monitorují novinky na svých pracovištích, provádějí případná dotazníková šetření, spolupodílí se na přípravě vzdělávacích programů jak pro své kolegy, tak pro studenty, na které je zaměřena jedna z klíčových aktivit projekt.

Dne 12. srpna 2010 proběhlo setkání Technology scoutů se zástupci aplikační sféry, které se konalo v prostorách VTP UP. Na workshopu, kterého se zúčastnilo 13 zástupců ze 12 firem zaměřených na různé obory podnikání byla představena aktuální pracoviště TS a byly prezentovány ukázky přístrojů z našeho katalogu, u kterých se dá předpokládat využití pro případné komerční účely. Účastníkům workshopu byl také představen katalog přístrojů samotný a nabídnuta možnost vyžít ostatní nabízené přístroje či samotnou nabídku rozšířit o vlastní přístroje nebo služby.

Představujeme Vám Technology scouty, kteří se podílejí na řešení tohoto projektu:

 • 1/ Mgr. Jiří GRÚZ , Ph.D.
  PřF UP, Laboratoř růstových regulátorů, Oddělení biochemie proteinů a proteomiky
  - na  oddělení působil od roku 2004 jako Ph.D. student, nyní působí jako vědecký pracovník

  Laboratoř růstových regulátorů byla založena v roce 1995 jako společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB AVČR) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (PřF UP). Výzkumná činnost Laboratoře růstových regulátorů je především zaměřena na syntézu nízkomolekulárních látek, které jsou testovány na buněčných modelech pro své antiproliferační vlastnosti a dále podléhají biologickou a biochemickou charakterizací, farmakologickým a farmakokinetickým měřením
 • 2/Mgr. Pavel Kosina, PhD.
  LF UP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Laboratoř buněčných kultur
  - vědecký pracovník ULCHB - výzkumná a výuková činnost, na UP zaměstnán od roku 1998, od roku 2000 zároveň působení v Laboratoři buněčných kultur LF jako Manažer kvality a Metrolog.

  Laboratoř buněčných kultur je zkušební laboratoří č. 1308, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci. Je zaměřena na biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky, provádí zkoušky cytotoxicity in vitro na buněčných modelech.
  Ústav lékařské chemie a biochemie (ÚLCHB) má vedle výuky předmětů z oblasti lékařské chemie, biochemie a klinické biochemie dlouholetou výzkumnou tradici ve studiu chemických a biologických vlastností přírodních látek. Díky přístrojovému vybavení pracoviště je zde prováděn výzkum ovlivnění buněčných funkcí, toxicity i protektivity přírodními, modifikovanými i synteticky připravenými sloučeninami. Spolupráce na vědecké úrovni probíhá jak s dalšími fakultami UP a fakultami jiných vysokých škol, tak i s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty.
 • 3/Doc. RNDr. Lubomír Čáp CSc.
  PřF, Katedra analytické chemie
  - docent, na UP působí od roku 1965.

  Katedra garantuje studium "Chemie", "Analytické chemie" a "Chemie životního prostředí". Mimo to zajišťuje výuku analytické chemie a instrumentálních metod pro ostatní studijní obory. V odborné činnosti provádí základní i aplikovaný výzkum v širokém záběru od sledování kontaminantů životního prostředí, stanovení obsahových látek, antioxidantů, vitamínů, chirality, farmakologicky zajímavých látek pro biologické vzorky, metabolity mikroorganismů a charakteristiky povrchů
 • 4/ RNDr. Pavlína Baizová Ph.D.
  PřF UP, Katedra analytické chemie
  - odborná asistentka se zaměřením  na výuku: chemická instrumentace, chemie ovzduší, matematický seminář věda a výzkum - Vyžití extrakčních technik pro extrakce rostlinných materiálů. Na UP od roku 1997

  Katedra garantuje studium „Chemie“ (Bc.), „Analytická chemie“ a „Chemie životního prostředí“ (Mgr.) a „Analytická chemie“ (PhD.). Mimo to zajišťuje výuku analytické chemie a instrumentálních metod pro ostatní studijní obory. V odborné činnosti provádí základní i aplikovaný výzkum v širokém záběru od sledování kontaminantů životního prostředí, stanovení obsahových látek, antioxidantů,vitaminů, chirality, farmakologicky zajímavých látek pro biologické vzorky, metabolity mikroorganizmů a charakteristiky povrchů.
 • 5/ Mgr. Tomáš Medřík
  PřF UP, Katedra optiky
  - technik fyzikálních oborů a lektor a současně student kombinované formy doktorského studijního  programu Fyzika, obor Optika a optoelektronika

  Činnost na pracovišti je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum v oblasti klasické a kvantové optiky. Pracoviště také připravuje studenty v bakalářských studijních programech oboru Fyzika, se zaměřením Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Přístrojová optika a Optometrie. V magisterských studijních programech oboru Fyzika, se zaměřením Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika a Optometrie. V doktorských studijních programech oboru Fyzika, se zaměřením Optika a optoelektronika a Obecná fyzika a matematická fyzika.
 • 6/ Mgr. Radek Jorda
  PřF UP, Laboratoř růstových regulátorů
  - vědecký pracovník v oborech chemie

  Laboratoř růstových regulátorů byla založena v roce 1995 jako společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB AVČR) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (PřF UP). Výzkumná činnost Laboratoře růstových regulátorů je především zaměřena na syntézu nízkomolekulárních látek, které jsou testovány na buněčných modelech pro své antiproliferační vlastnosti a dále podléhají biologickou a biochemickou charakterizací, farmakologickým a farmakokinetickým měřením
 • 7/ Mgr. David Kopečný
  PřF UP, Katedra biochemie
  - Vědecký pracovník – biochemie,  absolvent UP a INRA Versailles ve Francii; v roce  2006 se připojil k personálu oddělení biochemie jako PostDoc s hlavním zaměřením na studium oxidoreduktas vztahujících se k metabolsimu cytokininů a polyamidů

  Katedra biochemie PřF UP zastřešuje 3-letý bakalářský, 2-letý magisterský a 4-letý doktorský stujiní program v oboru biochemie . Výzkum katedry je obecně orientován na studium rostlinného metabolismu a obranných mechanismů, studium drah souvisejících s polyaminy a cytokininy, hmotnostní spektrometrii biomolekul a praktické aplikace enzymů.
 • 8/ Mgr. Jana Prášilová
  PřF UP, Katedra anorganické chemie
  - Od roku 2009 doktorský studijní program didaktika chemie na katedře anorganické chemie; 2004 - 2009 studium učitelství chemie a učitelství biologie pro střední školy

  Katedra anorganické chemie se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky ZŠ a studenty gymnázia. V oblasti výzkumu nových látek se zaměřuje zejména na komplexní sloučeniny přechodných prvků s důrazem na studium jejich vlastností v oblasti bioaplikací, nanotechnologií, základního výzkumu a různých odvětvích zemědělství i průmyslu...
 • 9/ Mgr. Adam Šimáček
  PřF UP, Katedra organické chemie
  - Absolvent PřfF UP - Katedry fyzikální chemie a magisterského studia organické chemie. Na Katedře organické chemie se pod vedením prof. Pavla Hradila věnoval syntéze dosud nepopsaných derivátů N-nitroethylendiaminu.V současné době se zabývá syntézou polysubstituovaných derivátů chinolinu.

  Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se především orientuje na oblast chemie heterocyklických sloučenin s biologickou aktivitou. Význam vědecké práce katedry spočívá v přípravě a studiu vlastností nových organických heterocyklických sloučenin a výzkumu nových syntetických metod. Významné místo v této oblasti zaujímají jednak syntetická analoga přírodních heterocyklických biologicky aktivních látek, ale i látky strukturně nové.
 • 10/ Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
  PřF UP, Katedra experimentální fyziky
  - vědecký pracovník na KEF od roku 2005, odborný asistent KEF od roku 2007, junior researcher Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů od roku 2010, oblast vědeckého zájmu: nanotechnologie, oxidy železa, nanomagnetismus.

  Katedra experimentální fyziky zajištuje a garantuje výuku fyziky pro studenty fyzikálních a chemických oborů. Katedra se dělí na dvě oddělení, z nichž každé garantuje výuku jednoho studijního oboru. Pracovníci katedry také tvoří část Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií. Odborné zaměření katedry je orientováno na aplikovanou fyziku (nanotechnologie, Mössbauerova spektroskopie, mikroskopické techniky, optická analýza) a didaktiku fyziky.
 • 11/ RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
  PřF UP, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
  - vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, na Katedře matematiky působí jako odborný asistent. Říká o sobě: "Považuji aplikovanou matematiku za jazyk přírodních věd a podle toho se i chovám. Zajímají mě diferenciální rovnice a jejich použití na popis a porozumění difusních a konvektivních jevů, v poslední době se věnuji zpracování obrazových a zvukových signálů a matematice pro technickou praxi. Snažím se poskytovat relevantní vědecký a pedagogický servis přírodovědným oborům (nejen) na UP."

  KMAaAM se zabývá čistou a aplikovanou matematikou ve čtyřech hlavních směrech. 1. Zkoumá různými analytickými a topologickými metodami existenci a multiplicitu řešení počátečních a okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice. 2. Pěstuje matematickou statistiku 3. Zabývá se matematickým modelováním přírodních procesů pomocí parciálních diferenciálních rovnic a celulárních automatů. 4. A také se věnuje matematické teorii rozhodování a ekonomickým aplikacím matematiky.
 • 12/ Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.
  PřF UP, Laboratoř růstových regulátorů
  - absolvent Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre  a Mendelovy zemědělské univerzity – Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostinolékařství – zaměření na genetiku a šlechtění rostlin.Od roku 2011 je zaměstnance UP.

  Je odpovědný za polní experimenty s tržními plodinami, nádobové pokusy,  zajištění smluvního výzkumu v polních pokusech a zajištění pokusného zázemí v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
 • 13/ RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
  PřF UP, Katedra geoinformatiky
  - Absolvent PřF UP a LDF MENDELU, od roku 2005 akademický pracovník (odborný asistent) na KGI, oblast vědeckého zájmu: Geoinformatika v ochraně a tvorbě životního prostředí, GIS a webové služby

  Katedra geoinformatiky garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Pracovníci katedry zajišťují pro jiné studijní obory výuku geografické a tematické kartografie, DPZ, statistiky, GIS a dalších geoinformačních disciplín. Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS aj.
 • 14/ Mgr. Martin Faměra
  asistent Katedry geologie PřF UP Olomouc
  - Od roku 2006 Ph.D. student Ústavu geologických věd Přf MU Brno; od roku 2010 asistent Katedry geologie Přf UP Olomouc. Odborné zaměření: sedimentologie klastických sedimentů, kontaminace říčních sedimentů..

  Katedra geologie zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických, mineralogických, paleontologických a dalších příbuzných disciplín v bakalářském a navazujícím magisterském odborném studiu "Environmentální geologie" a v bakalářském a navazujícím magisterském oboru "Geologie a ochrana životního prostředí", který je  součástí dvouoborových studijních programů Učitelství pro střední školy. Na katedře probíhá základní i aplikovaný výzkum, publikační, ediční a naučně-popularizační činnost a spolupráce s komerční sférou.
 • 15/ Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
  PřF UP, Katedra biofyziky
  - docent, na PřF UP působí od r. 2005, věnuje se aplikaci fluorescenčních metod při studiu struktury, funkce a interakcí biomolekul, studuje interakce Na+/K+-ATPázy s xenobiotiky (např. účinné složky léčiv či polutanty).

  Výzkumným zaměřením KBF je studium stresů rostlin, tvorby reaktivních forem kyslíku v živých systémech, strukturně-funkčních vlastností nukleových kyselin a proteinů a studium lidského hlasu a funkce hlasivek. KBF spolupracuje jak s domácími, tak se zahraničními pracovišti z Evropy i zámoří. Podrobnější informace na:http://biofyzika.upol.cz/cs/vyzkumna-zamereni


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN