Spolupráce se školami

Pro střední a vyšší odborné školy nabízíme možnost zajištění exkurzí na odborných pracovištích Univerzity Palackého v Olomouci. Je možno dostat se na místa, která nejsou standardně veřejnosti přístupná. Studenti se setkají s realitou, která je může ovlivnit v jejich dalším rozhodování při výběru pokračujícího studia či volbě povolání. Jednotlivé exkurze jsou vždy „ušity na míru“, tak aby vyhovovaly zájmu pedagogů, respektive studentů a přizpůsobily se časově jak pracovníkům školy, tak i návštěvníkům. K exkurzi je vždy připojena i prezentace z CD „U nás je věda zábava“ přinášející základní orientaci ve světě patentů a vynálezů.

Již nás navštívili:

Školní rok 2015 – 2016 23. 3. 2016, 7. 4. 2016, 29. 4. a 24. 5.2016 – SŠ Polygrafická Olomouc, 25. 5. 2016 – Sigmundova SŠ strojírenská Lutín.

Motivace k zapojení SŠ a VOŠ studentů do VaV činnosti je jednou z klíčových aktivit tohoto projektu.  Během prvních měsíců projektu byl vytvořen seznam vybraných škol olomouckého kraje a tyto školy byly osloveny s nabídkou možnosti spolupráce. V zimních měsících byly některé tyto instituce navštíveny projektovým manažerem a odborným konzultantem. Krátce představili projekt VaV pro praxi, prodiskutovali možnost zapojení do  běžících přírodovědných soutěží a proběhlo krátké dotazníkové šetření a diskuze.

V březnu bylo úspěšně dokončeno CD, které je určeno studentům středních škol s cílem motivovat je pro studium přírodovědných oborů a pro činnost ve vědě a výzkumu. Prezentace tohoto CD je uváděna na vybraných školách. Pokud Vaše škola není mezi nimi, vyzkoušejte si své znalosti, pobavte se a poučte se – uvedené CD „ Věda je u nás zábava“ si přímo můžete přehrát online . Pokud nemáte možnost uložení nebo vypálení a máte o toto CD zájem, napište si o něj na recepce@vtpup.cz., rádi Vám jej pošleme.

Dle přání škol byly připraveny speciální exkurze:

11. 11. 2011 – 26 studentů z Gymnázia Kojetín
Exkurze, jež  proběhla na nové budově Přírodovědecké fakulty UP, byla zahájena prezentací obsahující informace o projektu a činnostech Vědeckotechnického parku UP. Studenti absolvovali  opět  vědomostní test z interaktivního CD, zjišťující jejich „přírodovědné“ znalosti a nejlepší řešitelé byli  vyhodnoceni a odměněni propagačními předměty. Zástupcům školy byla nabídnuta možnost spolupráce. V rámci odborné exkurze byli studenti seznámeni s moderními analytickými instrumentálními technikami. V laboratoři elektroanalytických byla pozornost studentů zaměřena zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek jako jsou antioxidanty, léčiva, pesticidy a také na sledování mezifázové aktivity tenzidů a fosfolipidů. V laboratoři spektrálních metod byli seznámeni s možností využití této techniky při studiu fyziologicky významných a toxických kovů v biologických materiálech, stanovení celkové antioxidační aktivity v nápojích,  stanovení  léčiv a jejich metabolitů v klinických vzorcích a studiu povrchů biologických tkání. V laboratoři separačních metod a hmotnostní spektrometrie byli studenti seznámeni s aplikacemi separačních metod při analýze potravin, identifikaci a stanovení metabolitů, toxikologické  a forenzní analýze.

10.5.2011 - 19 studentů z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci
Exkurze studentů byla rozdělena na tři části (přednáška, exkurze a prezentace). V rámci přednášky byli studenti seznámeni s analytickými metodami (separačními, elektromigračními, spektrálními a elektrochemickými) a s metodami přípravy vzorků před analýzou (extrakční techniky). Hlavní pozornost byla zaměřena nejen na princip jednotlivých metod, ale především na možnosti využití těchto metod při analýze potravin, léčiv, antioxidantů, toxických látek a pesticidů. V rámci exkurze si studenti prohlédli instrumentální vybavení jednotlivých laboratoří a měli možnost sledovat průběh zpracování vzorků a jejich analýzu. V rámci prezentace bylo studentům představeno interaktivní CD "U nás je věda zábava", jehož část byla odprezentována s nemalým ohlasem a úspěch měl i vědomostní test, ve kterém byly nejlepší řešitelé ohodnoceni propagačními předměty.

20.1.2011 -13 studentů z Gymnázia Ústí nad Orlicí
Exkurze, která opět proběhla na nové budově Přírodovědecké fakulty UP,  byla zahájena  prezentací obsahující informace o projektu a činnostech, které nabízí VTP UP.  Pro studenty byl opět připraven vědomostní test z interaktivního CD, zjišťující  jejich znalosti přírodovědných oborů. Nejlepší studentky byly odměněny propagačními předměty a škole byla nabídnuta možnost spolupráce. Po odborné stránce byla exkurze studentů zaměřena na využití instrumentálních metod analytické chemie pro analýzu potravin. Studenti se seznámili s metodami plynové chromatografie, kapalinové chromatografie, voltametrie a polarografie. Byla jim představena extrakce aromatických látek z potravin (olomoucké tvarůžky) metodou Head-space a byli seznámeni i s dalšími moderními extrakčními technikami používanými pro přípravu vzorků potravin.

21.12.2010 – 28 studentů z Gymnázia Šternberk
Tato exkurze proběhla na nové budově Přírodovědecké fakulty UP na tř. 17.listopadu. Pro studenty byla připravena speciální prohlídka fakulty, včetně návštěvy laboratoří kateder analytické, fyzikální a organické chemie. V laboratoři elektroanalytických metod se seznámili s Eko-Tribo-polarografem a jeho využitím pro analýzu iontů a organických sloučenin(pesticidy, léčiva, antioxidanty)a také si prohlédli historický polarograf vyrobený podle návrhu prof. Heyrovského. V laboratoři separačních metod a hmotnostní spektrometrie se seznámili s přístroji pro GC/MS a HPLC/MS a jejich využitím pro analýzu potravin, léčiv, toxinů,.. V laboratoři spektrálních metod se seznámili s atomovým absorpčním spektrometrem a FT-IR spektrometrem s Ramanovským mikroskopem a jejich využitím při analýze potravin nebo studiu autenticity uměleckých děl. Na závěr exkurze si studenti sami vyzkoušeli experiment stříbření zkumavek ( důkaz oxidace sacharidů Tollensovým činidlem). Volnější část programu pro studenty byla zajištěna formou prezentace  o projektu, službách Podnikatelského inkubátoru a vědomostního kvizu, který je součástí interaktivního CD, které zde bylo  také představeno.  Pro nejúspěšnější řešitele byly připraveny odměny – propagační předměty.

12. února 2010 – 17 studentů ze  SPŠ a VOŠ Šumperk

18. ledna 2010 – 66 studentů z různých škol olomouckého kraje
Exkurze byly zahájeny představením projektu VaV pro praxi, služeb Podnikatelského inkubátoru a jeho činností podporujících působení inovativních firem. Bylo prezentováno založení klastru MedChemBio, který je vzorovým příkladem, jak lze spojit studium přírodních věd, posléze práci ve vědě až po vznik unikátní společnosti zabývající se výzkumem. Velmi zajímavou byla pro studenty návštěva společnosti Nanomat, s.r.o., která se zabývá výrobou nanočásticového železa a zastupuje jednu ze spin-off firem sídlících v Podnikatelském inkubátoru VTP UP. Dále byla připravena  připravená atraktivní výstavka  výrobků firmy NanoTrade s.r.o., které nám byly zapůjčeny. Společnost se zabývá aplikačním výzkumem a vývojem vzorků nových materiálů, technologií a postupů pro různé obory využití. Žáci byli požádáni o vyplnění dotazníků, informováni o www stránkách projektu a možnosti podpory ze strany našich konzultantů.

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxi / Spolupráce se školamiRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN