Harmonogram projektu

Klíčová aktivita 1 – Zahájení projektu, příprava spolupráce zúčastněných stran a dotazníková šetření
Termín: 07 – 12/09

Příprava dotazníku a realizace dotazníkových šetření mezi výzkumnými pracovníky na univerzitě. Zjištění jejich konkrétních potřeb, navázání osobních vztahů. Vyhodnocení dotazníkových šetření.
Příprava dotazníku a realizace dotazníkových šetření mezi firmami na téma, jak vidí spolupráci s VŠ.  Vyhodnocení dotazníkových šetření.
Vytipování vhodných pracovišť univerzity pro navázání hlubší spolupráce. Získání zástupců těchto pracovišť, kteří se budou spolupodílet na přípravě témat vzdělávacího programu – technology scoutů. Příprava a realizace úvodního workshopu pro technology scouty.
Identifikace vhodných SŠ a VOŠ, kontakt s řediteli a odpovědnými pracovníky a domluvení spolupráce a realizace prvních pracovních jednání (služební cesty).

Klíčová aktivita 2 – technology scouting
Termín: 12/09 – 05/12

Nastavení metodiky vykazování novinek na pracovištích technology scoutů  (předpokládáme report 6x ročně) – příprava struktury reportu. Technology scouti se budou aktivně podílet na výběru a zpracování témat pro vzdělávací program a přípravu případových studií. Průběžné zpracování reportů, identifikace témat  Analýzy trendů v oblastech zkoumaných na pracovištích technology scoutů. Zajištění přípravy Analýzy trendů (foresight).
Příprava a realizace pravidelný workshopů technology scoutů, ideálně za přítomnosti zástupců z firem. Workshopy budou mít vzdělávací charakter. Technology scouti získají zpětnou vazbu od zástupců firem. Předpokládáme realizovat schůzky 1x ročně.  Zajištění a realizace pravidelných individuálních schůzek mezi jednotlivými technology scouty a projektovým manažerem a lektorem/konzultantem projektu v cca 6 měsíční periodicitě. Díky pravidelné interakci se zástupci výzkumných pracovišť získáme informace o aktuálním stavu výzkumu a vývoje, které využijeme při přípravě a následné úpravě vzdělávacích programů. Osobní vztahy s výzkumníky pomůžou při získávání a realizaci spoluprací s firmami. Podaří se podchytit možné patenty a know-how.

Klíčová aktivita 3 – Příprava a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky VaV univerzity
Termín: 01/10 – 05/12

Příprava vzdělávacích programů na základě vyhodnocení dotazníků a s využití expertízy externích odborných konzultantů – vše populárně naučnou formou jak pro použití na seminářích, tak zpracované pro e-learning. Materiály budou k dispozici na www stránkách projektu.
Po realizaci prvních dvou seminářů začneme zapracovávat připomínky účastníků k obsahu a realizaci vzdělávacích programů. Úprava vzdělávacích programů bude probíhat v období 02/10 – 05/11.
Z realizovaných projektů ochrany a dalšího využití průmyslového vlastnictví univerzity zpracujeme v termínu  06/11 – 08/11 případové studie. Další studie budou zpracovávány průběžně. Všechny studie budou využity ve vzdělávacích programech a zveřejněny na stránkách projektu.
Opětovné provedení vzdělávacího programu. Každé téma bude probráno na jednodenním semináři. Následně budou mít účastníci kurzu k dispozici lektora a projektového manažera VTP UP k individuálním konzultacím. Individuální konzultace budou moci využít i  studenti, kteří studují formou e-learningu. Očekáváme, že se témata budou opět probírat ve dvouměsíčních intervalech.  Vše v termínu 09/11 – 02/12
Mezi účastníky bude průběžně probíhat dotazníkový průzkum  přínosů kurzu a získání zpětné vazby.
Po realizaci  první dvou vzdělávacích témat opět začne  evaluace. Připomínky budou opět zapracovány a vzdělávací programy budou upraveny a finalizovány. Vše v termínu 12/11 – 05/12.
Po celou dobu realizace této aktivity budou průběžně budou vedeny Databáze (databáze přístrojů a služeb využitelných pro firmy a databáze průmyslového vlastnictví univerzity), jako podpora spolupráce univerzity s firmami. Realizované projekty budou podkladem pro zpracování případových studií.


Klíčová aktivita 4 – motivace k zapojení SŠ/VOŠ studentů do VaV činnosti
Termín: 12/09 – 05/12

Identifikujeme existující aktivity na technicky orientovaných školách v regionu, kontaktovaných v Klíčové aktivitě 1. V případě relevance (už tam probíhá nějaká „olympiáda“) navrhneme zapojení do těchto aktivit. Na schůzkách se zástupci škol dále domluvíme realizaci vzdělávacích seminářů pro studenty posledních ročníků. Pomocí dotazníku a jeho vyhodnocení zjistíme vhodný způsob pro zpracování formy a zaměření semináře a souvisejících materiálů. Předpokládáme zpracování materiálů k semináři spíše populární formou, vhodnou pro komunikaci s touto cílovou skupinou (např. ve formě „zábavného“ CD nebo DVD).
Přípravu vzdělávacího semináře  populárně-naučnou formou, včetně „zábavného „ CD/DVD  realizujeme v termínu 12/09 – 08/10
Následně otestujeme na minimálně 4 SŠ/VOŠ realizaci vzdělávacích seminářů. Pomocí dotazníkového šetření zjistíme zpětnou vazbu. Vše v termínu  09/10 – 06/11
Během školních prázdnin zapracujeme získané informace do materiálů a koncepce vzdělávacího semináře (07/11 – 08/11).
Upravenou koncepci a materiály k semináři otestujeme v dalším školním roce opět na minimálně 4 SŠ/VOŠ, opět získáme zpětnou vazbu od cílové skupiny a jejich doporučení zapracujeme. Výsledkem bude koncept vzdělávacího semináře pro cílovou skupinu SŠ/VOŠ včetně populárně naučných doprovodných materiálů (09/11 – 05/12).
Materiály k semináři budou vystaveny na internetových stránkách projektu. Propagace bude probíhat průběžně s využitím dostupných kanálů na SŠ/VOŠ– e-mail, nástěnky, školské časopisy.


Klíčová aktivita 5 – vyhodnocení a ukončení projektu
Termín: 03 - 06/12

Vypracování zprávy z projektu a jeho vyhodnocení.
Příprava a realizace závěrečné konference ve formě rozšířeného jednání skupiny technology scoutů, za přítomnosti účastníků kurzu. Očekáváme zapojení odborné veřejnosti a firem, se kterými univerzitní pracoviště spolupracují.

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxi / Harmonogram projektuRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN