Po studiu - Pracujeme a podnikáme v EU

Po studiu - Pracujeme a podnikáme v EU 

Pracujeme a podnikáme v EU - Ekonomika a podnikání v EU

(KAE/EPE) - seminář - 3 kredity / 2 hod týdně

Garant: Ing. Jiří Klvač, CSc., Katedra aplikované ekonomie, Filosofická fakulta

Úkolem semináře je připravit studenty na praktické uplatnění v evropském prostoru s využitím ekonomických a podnikatelských zásad a forem spolupráce. Student se bude orientovat v problematice fungování hospodářského mechanismu EU, pochopí principy uplatňování hlavních hospodářských politik v rámci EU a porozumí příčinám stagnačních tendencí EU a východiskům pro jejich překonávání. Bude se také orientovat v programech kohezní politiky soudržnosti a ve struktuře projektové žádosti. V neposlední řadě si student osvojí elementární podnikatelské zásady pro utváření aktivit na jednotném evropském trhu.

Požadavky na splnění: Práce dle pokynů vyučujících,plnění zadaných úkolů, prezentace na zadaná témata.Účast na výuce 75%.

Témata semináře:

  • Příčiny,východiska a podstata evropské integrace
  • Hospodářské politiky EU, jejich členění, význam a funkce
  • Charakteristika rozpočtu EU, jeho specifika a tendence
  • Příčiny krizových tendencí v EU/EMU a východiska pro překonání zadluženosti a stagnace v Evropě
  • Programy hospodářské a sociální soudržnosti-kohezní politika- metody,formy a postupy financování z ESF, projektové žádosti
  • Co čeká české podnikatele na jednotném trhu EU, regulace podnikání, SOLVIT centra v členských státech, financování vývozu
  • Harmonizace účetnictví v EU, IFRS - mezinárodní účetní standardy, podstata, rozdíly oproti českému účetnictví, příklady
  • Zásady tvorby podnikatelského plánu a zakladatelského rozpočtu při zahájení podnikatelské činnosti
  • Možné aktuální scénáře řešení problémů EU/EMU a jejich důsledky

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví

Regionální politika EU a programové dokumenty

EU na rozcestí

EU rozpočet 2014

Programy a Projekty

Zemědělská politika

Role ECB a nový mix hospodářské politiky

Ekonomická podstata vědeckotechnického pokroku

Dohoda o partnerství a nové operační programy

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - Pracujeme a podnikáme v EURSS úvodní strana mapa stránek CZ EN