Po studiu - popis projektu


Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci (dále UP), který v roce 2009 realizoval Vědeckotechnický park UP, ukázal, že velká část studentů si nechává hledání pracovního uplatnění na dobu krátce před, případně až po ukončení studia. Překvapivě vysoké procento studentů chce zahájit vlastní podnikání. V současné době nenabízí UP svým studentů žádný komplexní vzdělávací program, který by je prakticky na dráhu zaměstnance nebo podnikatele připravil. Předmětem projektu je připravit vzdělávací modul zaměřený na praktickou přípravu studentů na jejich budoucí profesní uplatnění. Školící moduly jsou koncipovány mezioborově a může si je zapsat jako předmět typu C (tj. volitelný) jakýkoliv student UP. V nabídce budou moduly: 1.Zaměstnanec, 2.Zaměstnavatel, 3.Podnikatel, 4.Manažer, 5.Znalostní pracovník, 6.Ohrožený nezaměstnaností, 7.Práce a podnikání v EU, 8.Praxe ve virtuálním prostředí. Důraz je kladen na praktický aspekt přípravy, simulace a vedení výuky odborníky z praxe.

         
Cílem projektu je inovovat stávající nabídku kurzů skupiny C pro studenty UP a připravit studenty na budoucí profesní uplatnění ještě v průběhu studia. V rámci projektu bude vytvořeno 8 vzdělávacích modulů zaměřených na různé formy budoucího uplatnění studenta po absolutoriu. Každý ze studentů může absolvovat jeden nebo více modulů, za které získá kredity v kategorii C, které jsou povinnou součástí všech akreditovaných studijních programů na UP. Nabízeny budou tyto moduly: 1. Zaměstnanec, 2. Zaměstnavatel, 3. Podnikatel, 4. Manažer, 5. Znalostní pracovník, 6. Ohrožený nezaměstnaností, 7. Práce a podnikání v EU, 8. Praxe ve virtuálním prostředí. Projekt připravuje společný projektový tým Filozofické fakulty UP, Přírodovědecké fakulty UP a Vědeckotechnického parku UP

Cílovou skupinou jsou prioritně studenti bakalářského, popř. magisterského stupně studia všech studijních oborů akreditovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci. Implementace požadavků boloňského procesu do terciálního vzdělávání v České republice vedla k rozdělení vysokoškolského studia na bakalářský a magisterský stupeň také na UP a následně k diverzifikaci profilů absolventů jednotlivých studijních programů. Společným cílem je orientace na praktickou rovinu vzdělávání u budoucích bakalářů a na výzkum u budoucích magistrů. Jen minimum magistrů se však po absolutoriu věnuje výzkumné činnosti, drtivá většina, jak ukazují statistiky pracovních úřadů, se stejně jako bakaláři stane zaměstnancem, zaměstnavatelem, příp. nezaměstnaným. Z tohoto důvodu nejsou v rámci projektu v přístupu ke studentům obou stupňů VŠ vzdělávání dělány významné rozdíly. Pilotně byl tento způsob proškolování studentů vyzkoušen Vědeckotechnickým parkem UP (vedoucí VTP UP vede výuku předmětu Příprava podnikatelského plánu pro investora), na základě jehož zkušeností je možné reálně počítat s proškolením 495 studentů bakalářského a magisterského studia osmi fakult (Přírodovědecká, Filozofická, Právnická, Pedagogický, Cyrilometodějská teologická, Lékařská, F. tělesné kultury a F. zdravotnických věd) Univerzity Palackého za dobu trvání projektu.

Na základě provedeného průzkumu má o informace o roli zaměstnance či podnikatele na základě osobních výpovědí drtivá většina studentů, jako klíčovou se jeví motivace, která studenta od pasivního uvědomění si potřeby přivede k aktivnímu řešení problému. Silnou motivací je kreditové ohodnocení všech modulů a fakt, že dle akreditačních standardů většiny studijních programů na UP jsou předměty typu C povinou součástí studijních plánů jak bakalářského, tak i magisterského stupně studia. Studenti budou informováni o možnosti proškolování všemi standardními cestami, jakými jsou webové stánky UP a jednotlivých fakult, informační týdeník UP Žurnál UP, studentské portály (Helena v krabici), Facebook (své stránky na Facebooku má UP i VTP UP), blogy kateder, univerzitní vývěsky a další diseminační formy. Moduly budou zahrnuty mezi kurzy typu C v soupisech studijních plánů na jednotlivých fakultách UP, podle nichž si studenti každoročně sestavují rozvrh (elektronická evidence studijních výsledků Stag).

Absolvováním školících modulů se z jejich účastníků stanou sebevědomí jedinci orientovaní v současném ekonomickém prostředí. S přihlédnutím k stratifikaci jednotlivých fakult UP je nutné zdůraznit, že zejména u studentů s humanitní profesní orientací je ze strany zaměstnavatelů ceněno byť jen částečné znalostně-dovednostní vzdělání se základy ekonomie. Dobře připravení absolventi vysokých škol přispívají k rozvoji evropské ekonomiky i regionu, kde působí..

Přínos pro cílovou skupinu je diferencován dle obsahu a cílů jednotlivých školících modulů:

1) Zaměstnanec. Student s vizí zaměstnaneckého postu bude proškolen ve všech dovednostech spojených s touto pozicí. Dokáže vyhodnotit soulad svého profesního profilu a požadované pracovní pozice. O tuto pozici bude schopen efektivně požádat a profesionálně se účastnit výběrového řízení. Bude obeznámen s právy a povinnostmi zaměstnance. Bude schopen efektivně zvládnout fázi orientace a adaptace na novém pracovišti a následného osobnostního I profesního rozvoje v souladu s cíli a hodnotami zaměstnavatele. Bude vybaven množinou soft sklills požadovaných na dnešním trhu práce.

 2) Budoucí zaměstnavatel. Student s ambicí rozvoje vlastní firmy se zaměstnanci bude právně vybaven jak pro založení společnosti, tak pro uzavírání zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů. Bude umět specifikovat pracovní místa ve své organizaci a získat na ně odpovídající pracovníky. Dokáže efektivně řídit všechny oblasti firmy, resp. bude schopen rozpoznat, na které oblasti řízení musí získat odborníky ? zaměstnance. Bude znát nejnovější trendy podnikání a bude na ně schopen pružně reagovat, což bude jeho výhoda oproti tradičním zavedeným firmám.

3) Budoucí podnikatel (nebo živnostník) bude mít připravený podnikatelský záměr a všechny relevantní informace nutné k založení a provozování firmy. Bude mít znalosti a argumenty k získání investorů. Bude vědět, jaké možnosti mu nabízí podnikatelský inkubátor VTP UP a dokáže je využít.

4) Manažer. Manažer bude disponovat sumou znalostí nutných pro efektivní řízení společnosti v současné znalostní ekonomice. Bude vybaven znalostí metod manažerského rozhodování a softwarových aplikací pro jejich realizaci. Bude proškolen v oblasti manažerské psychologie. ...

5) Znalostní pracovník. Absolvent vysoké školy zpravidla vykonává znalostní práci. Tato práce má řadu specifik, kterou si musí pracovníci i jejich vedoucí uvědomit a zohlednit, aby jejich přínos pro organizaci a ekonomiku byl co nejefektivnější. Znalostní pracovníci se v dnešní době často uplatňují jako freelancers a to i na virtuálním trhu práce (díky přenositelnosti znalostí prostřednictvím ICT). Absolvent modulu znalostní pracovník bude zorientován ve veškeré uvedené problematice.

6) Absolvent modulu Ohrožený nezaměstnaností bude mít celistvou průpravu za účelem nalezení si a udržení pracovního místa. Modul je přednostně orientován na posluchače ze skupin ohrožených nezaměstnaností. Bohužel i na UP existují některé obory, jejichž absolventi velmi těžce hledají uplatnění. Rovněž připraví posluchače na situace, kdy např. z důvodu rodičovství dočasně přeruší pracovní kariéru a na úspěšné znovuzačlenění do pracovního procesu. Důležitou součástí modulu bude představení aktuálních nástrojů politiky zaměstnanosti a sociálního systému České republiky.

7) Práce a podnikání v EU. Modul představí studentům možnosti práce a podnikání na území současné EU. Upozorní na legislativu a s ní související regulaci v některých zemích EU a na odlišnosti legislativy jednotlivých zemí EU ve vztahu k podnikání nebo zaměstnání v nich.

8) Praxe ve virtuálním prostředí. Modul připraví studenty na nejnovější trendy znalostní práce s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. V současném prostředí webu 2.0 existuje řada příležitostí k podnikání i pracovnímu uplatnění, s nimiž bude student seznámen. Využito bude zejména prostředí Second Life.


VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - popis projektuRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN