Připravované akce a archív

29. 05. 2013

Workshop na téma komercionalizace vědeckých výsledků

Workshop na téma komercionalizace vědeckých výsledků v zemích Visegrádské čtyřky

Středa, 29. května 2013

 9.30 – 10.00  Prezence.
10.00 – 12.00  Diskuse  mezi Laser Consult, VTP UP, SAV nad reálnými příklady TT.
12.00 – 13.00  Oběd.
13.00 – 14.30  Péter Mogyorósi (Laser Consult Ltd., Szeged, Maďarsko): Komercializace výsledků výzkumu, možností ochrany, způsoby přenosů technologií
14.30 – 14.45  Přestávka.
14.45 – 15.30  Péter Mogyorósi
(Laser Consult Ltd., Szeged, Maďarsko): Schéme spolupráce průmyslu s vědeckým prostředím.
15.30 – 16.15  Petr Kubečka (VTP UP): Ochrana průmyslového vlastnictví a komercializace na UP.
16.15 – 17.00  Diskuse.

Čtvrtek, 30. května 2013 

9.00 – 9.30  Prezence.
9.30 – 11.30  Péter Mogyorósi (Laser Consult Ltd., Szeged, Maďarsko): Postupy při posuzování technologií, IP ocenění / hodnocení, TT marketingové komunikační kanály, TT databáze, případové studie a příklady.
11.30 – 11.45  Přestávka.
11.45 – 12.30  Zuzana Girmanová (Perpetuum Plus, s.r.o., Nitra, Slovensko): Analýza komerčního potenciálu vynálezu: Marketingový plán pro patent.
12.30 – 13.15  Jaroslav Burčík (Inovacentrum, ČVUT, Praha): Příklad komercializace na ČVUT.
13.15 – 13.45  Oběd.
13.45 – 14.05  Petr Kubečka (VTP UP): Příklad komercializace na UP.
14.05 – 14.30  Katarína Mullerová (Kancelář transferu technologií Slovenskej akadémie vied, Bratislava): Příklad komercializace na SAV Bratislava.
14.30 – 15.00  Přestávka.
15.00 – 23.59  Networking.

Vědeckotechnický park Univerzity
Palackého v Olomouci , Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc,

tel: +420 585631420, fax:+420 585631420, e-mail: recepce@vtpup.cz

Workshops on commercialization of research results in V4 countries

29 May 2013- Wednesday

 9.30 – 10.00  Registration and coffee.
10.00 – 12.00  Discussion about technology transfer cases: Laser Consult, VTP UP, SAV.
12.00 – 13.00  Lunch.
13.00 – 14.30  Péter Mogyorósi (Laser Consult Ltd., Szeged, Maďarsko): Commercialization of research results, IP possibilities, Means of Technology transfer
14.30 – 14.45  Coffee break.
14.45 – 15.30  Péter Mogyorósi: Business-academia Co-operation schemes.
15.30 – 16.15  Petr Kubečka (VTP UP): Protection of Intelectual Property at Palacký University in Olomouc.
16.15 – 17.00  Discussion.

30 May 2013 – Thursday

 9.00 –  9.30  Registration and coffee.
 9.30 – 11.30  Péter Mogyorósi (Laser Consult Ltd., Szeged, Maďarsko): Technology assessment, IP valuation/evaluation, TT marketing communication channels, TT databases, case studies and examples.
11.30 – 11.45  Coffee break.
11.45 – 12.30  Zuzana Girmanová (Perpetuum Plus, s.r.o., Nitra, Slovensko): Analysis of the commercial potential of the invention:  Marketing plan for patent.
12.30 – 13.15  Jaroslav Burčík (Inovacentrum, ČVUT, Praha): Commercialization examples at Czech Technical University in Prague.
13.15 – 13.45  Lunch.
13.45 – 14.05  Petr Kubečka (VTP UP): Commercialization examples at Palacký University in Olomouc.
14.05 – 14.30  Katarína Mullerová (Kancelář transferu technologií Slovenskej akadémie vied, Bratislava): Commercialization examples at TTO SAS Bratislava.
14.30 – 15.00  Coffee break.
15.00 – 23.59  Networking

The Science and Technology Park of Palacký University in Olomouc, Šlechtitelů
21, 783 71 Olomouc, tel: +420 585631420, fax:+420 585631420, e-mail:
recepce@vtpup.cz

Speakers

Dr. Péter Mogyorósi

The majority owner and director of Laser Consult Ltd., Dr Péter Mogyorósi, received his degree as a physicist in 1984 and his PhD in laser surface micro-texturing in 1986 at József Attila University (JATE), Szeged, Hungary. He worked as a researcher for eight years initially at JATE and then at the Universities of Linz and Uppsala. He established Laser Consult Ltd. in 1992. He is author to some 25 international scientific publications and 6 further publications in the field of innovation management. As the director of Laser Consult Ltd. his major fields of activities and expertise lies in innovation management, research-industry co-operations, full scale technology transfer and project development for international clients. During the last 20 years he has been working as an external consultant on many projects for the European Union, NATO and United Nations.

Většinový vlastník a ředitel společnosti Laser Consult Ltd., Dr. Péter Mogyorósi, získal svůj titul fyzika v roku 1984, a v roku 1986 získal na Univerzitě Józsefa Attilu v Szegede (JATE), Maďarská republika titul PhD. s prací zabývající se laserovým mikro-texturovaním. Osm roků pracoval jako výzkumný pracovník na JATE, později také na univerzitách v Linzi
a Uppsale. Společnost Laser Consulting Ltd. založil v roce 1992. Je autorem 25 mezinárodních publikací a dalších šesti publikací v oblasti řízení inovací. Jeho hlavní aktivity a odborné činnosti ředitele Laser Consulting Ltd. spočívají v řízení inovací, hledání průmyslových kooperací, plnohodnotné transfery technologií a rozvoj projektů pro mezinárodní klienty. Posledních 20 let působí jako externí konzultant na mnohých projektech pro Evropsku unii, NATO a OSN.

Ing. Katarína Müllerová

Head of the Office for Technology and Knowledge Transfer and the Protection of Intellectual Property of SAS (TTO SAS). After graduating at Faculty of Materials Science and Technology (SUT), with specialization as a technologist in mechanical
engineering, worked six years in applied materials research. Since 2009 she professionally supervised a project, which resulted into establishment of the TTO SAS. Her main objective is to address issues of the transfer of scientific results into practice systematically, start up all necessary processes and to create a fully functional and useful bridge between industry and science.

Vedoucí Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémii vied (KTT SAV). Po skončení Materiálově-technologické fakulty STU, odbor technolog strojírenské výroby pracovala šest letv v aplikovaném výzkumu materiálů. Od roku 2009 po odborné stránce vedla projekt, který vyústil
do založení KTT SAV. Snaží se řešit problematiku přenosu výsledů vědy do praxe systémově, v plné míře nastartovat všechny potřebné procesy a vytvořit plně funkční a využívaný most mezi průmyslem a vědou.

Dr. Ing. Petr Kubečka

Dr. Peter Kubečka the commercialization and technology transfer deals since 2004. When exposed to the VSB - Technical University of Ostrava, in the years 2004 to 2008, he worked as head of the department of experimental methods Faculty of
Metallurgy and Materials Engineering. In this position he ensured cooperation with industrial partners in the field of materials engineering. Part of this work was to determine the real cost of procurement of contractual security, coordinating work across faculty and cooperation with other faculties of universities. From 2008 to 2011 he worked as a CEO and commercial director of telecommunications companies Evkanet Ltd. His main role was to purchasing,
negotiation of contracts and construction of infrastructure. Since 2012 he works in the position of business development manager at the Science and Technology Park of Palacký University in Olomouc. This position involves the
active search for the commercial potential of the individual departments of the University, finding business partners from the Czech Republic and abroad. Last but not least, the coordination of the procurement, treatment of commercial and
intellectual potential.

Dr. Petr Kubečka se komercializací a transferem technologií zabývá od roku 2004. Při působení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, v letech 2004 až 2008, pracoval jako vedoucí ústavu experimentálních metod
fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Toto pracoviště zajišťovalo kooperaci s průmyslovými partnery a to především v analýzách a aplikovaném výzkumu v oblasti materiálového inženýrství. Součástí této práce bylo
stanovení reálných nákladů zakázek, jejich smluvní zajištění, koordinace práce napříč fakultou a kooperace s dalšími fakultami vysoké školy. Od roku 2008 do 2011 pracoval na pozici jednatele a obchodního ředitele telekomunikační
firmy Evkanet, s.r.o. Od roku 2012 pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci na pozici business development manažer. Tato pozice zahrnuje aktivní vyhledávání komerčního potenciálu na
jednotlivých pracovištích univerzity, vyhledávání obchodních partnerů z České republiky a zahraničí. V neposlední řadě také koordinace průběhu zakázek, ošetření jejich komerčního a duševního potenciálu.

Ing. Zuzana Girmanová

Studied economics at Economic University in Bratislava and journalism at Comenius University in Bratislava. Obtained Professional Certificate in Management at City University of London in 1994, one year later she finished Public Relation
course presented by Association of PR of Slovak republic. Worked in branch of marketing and advertising since 1993. Her professional career started in advertising agencies, McCann-Ericksson Bratislava and EURO RSCG/ Artmedia
Bratislava, worked for Coca-Cola, Opel, Philips, Nestlé/Orion, Holiday Inn, Volvo, Opavia amongst others. Later worked as sBrand Manager and Marketing Manager in Coca-Cola Slovakia, Slovak Ventures, Friesland Slovakia and Agro
Tami Nitra. Has also worked as Regional Brand Coordinator for Dutch company Friesland Foods in Budapest. Is fluent in English. Her wide experience is based on marketing communication, marketing strategies and special cross-business
marketing projects. Finished Intellectual Property Law at Patent Office of Slovak Republic in 2011, presently active as external lector for intellectual property marketing. Since 2011 she is running own consultancy specialised in marketing
support of intellectual property commercialization. Also registered as a senior consultant (EPG Senior Industrial Advisor) with EBOR, London.

Vystudovala ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a žurnalistiku na Univerzitě
Komenského v Bratislavě. V roku 1994 získala Profesionální certifikát v manažmentu na City University Bratislava a o rok později absolvovala kurz Public Relations organizovaný Asociací public relations SR. V oblasti
marketingu a reklamy pracuje od roku 1993. Začínala v reklamních agenturách, v McCann-Ericksson Bratislava a EURO RSCG/Artmedia Bratislava, pracovala mimo jiné pro klienty Coca-Cola, Opel, Philips, Nestlé/Orion, Holiday Inn, Volvo, Opavia a jiné. Později působila jako Brand Manager a Marketing Manager ve firmách
Coca-Cola Slovakia, Slovak Ventures, Friesland Slovensko a Agro Tami Nitra. Pracovala také jako Regional Brand Coordinator pro trhy Střední Evropy v holandské společnosti Friesland Foods v Budapešti. V roce 2011 ukončila studium
Právo duševního vlastnictví na Úrade priemyselného vlastníctva SR, momentálně působí jako externí lektor pro marketing práv duševního vlastnictví na ÚPV SR. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, tvorbě marketingových
strategií a speciálních cross-business marketingových projektů. Plynule komunikuje v anglickém jazyku. Od roku 2011 vede vlastní konzultační a poradenskou společnost, která se specializuje na marketingovou podporu v oblasti
komercializace duševního vlastnictví. Působí jako senior konzultant (EPG Senior Industrial Advisor) Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR, Londýn).

Ing. Jaroslav Burčík Ph. D.

Director of Inovacentrum ČVUT. Jaroslav Burčík graduated from the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University. In 2005 he initiated Tripod, a project aiming to kick off innovation entrepreneurship and technology transfer at CTU. When the project came to an end in 2008, he worked for the establishment of the Center for Business Cooperation at the Faculty of Electrical Engineering. In December 2009 he was appointed director of the Technology and Innovation Center at CTU. He united the two Centers into Inovacentrum, a center which offers its services to all faculties of the Czech Technical University in Prague and to all partners who wish to cooperate with
the university.

Ředitel Inovacentrum ČVUT. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. V roce 2005 inicioval aktivity, které se na jeho domovské univerzitě pod hlavičkou projektu Tripod snažily rozhýbat inovační podnikání a transfer
technologíí. Po skončení projektu prosadil založení Centra spolupráce s průmyslem při Fakultě elektrotechnické a v prosinci 2009 byl jmenován ředitelem Technologického a inovačního centra ČVUT. Spojením obou těchto center vzniklo
Inovacentrum poskytující služby pro celou univerzitu.VTP UP / O nás / Připravované akce a archívRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN