VTP UP akademie: Softskills pro akademické pracovníky

Softskills pro akademické pracovníky - komplexní vzdělávací program

Říkáte si, "zase ta stejná témata"... Ale co nás odlišuje? Kvalitní lektoři, perfektní provedení, omezený počet účastníků ... takové budou podzimní semináře zaměřené na "softskills dovednosti".

16. září 2013: Základy fundraisingu
7. - 8. října 2013: Základy projektového řízení
29. října 2013: Manažerské dovednosti - Vedení porad
30. října 2013: Komunikace a informovanost
13. - 14. listopadu 2013: Prezentační dovednosti - Efektivní prezentace
29. listopadu 2013: Manažerské dovednosti - Time management 4. generace
16. - 17. prosince 2013: Komunikační dovednosti - Argumentace a vyjednávání

Semináře se konají ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, Olomouc vždy od 9 do 17 hodin (s přestávkou od 12 do 13 hodin na oběd). Účast je po předchozím přihlášení zdarma. Přihlášky zasílejte e-mailem na jiri.herinek@vtpup.cz

16. září 2013: Základy fundraisingu

Účastníci porozumí základním pojmům fundraisingu a jejich uplatnění v oblasti managementu neziskových služeb. Získají dostatek relevantních informací, znalostí a dovedností v daném oboru, dokáží se orientovat v metodách fundraisingu a vybrat z nich vhodnou pro oslovení konkrétního dárce, budou vybaveni potřebnými dovednostmi pro komunikaci a vyjednávání s dárci a budou schopni vytipovat vhodné zdroje financování pro činnost organizace. 

Cílem kurzu je účastníkům nabídnout dostatek informací a přemýšlení o tématu, aby byli schopni přiměřeně a smysluplně rozhodovat o tom, jak by se jejich organizace měla k fundraisingu postavit a jak co nejlépe využít potenciál, který fundraising nabízí.

Obsah

 • Úvod do tématu, přehled zdrojů, definice pojmů
 • Základní pravidla fundraisingu
 • Kdo má dělat fundraising
 • Vyhledávání a motivace dárců (kruhy dárců)
 • Metody práce s dárci (pyramidy dárců)

Lektor Ing. Jana LEDVINOVÁ

7. - 8. října 2013: Základy projektového řízení

Účastníci pochopí, o čem je efektivní projektové řízení. Naučí se uchopit problémy a výzvy formou projektů a budou umět stanovit metriky pro vyhodnocení úspěšnosti realizace. Osvojí si principy plánování pro vytvoření prakticky použitelných projektových plánů. Budou umět snížit rizika spojená s realizací projektu již ve fázi přípravy. Porozumí důsledkům vzájemného ovlivňování projektů a operativy. Seznámí se rovněž se základními principy projektového reportingu a ukončování projektů. Budou schopni v praxi použít kvalitativní přístup pro řízení projektových rizik.

Cíle programu

 • Seznámit se s klíčovými pojmy, nástroji a technikami projektového řízení
 • Dokázat projekty správně iniciovat, plánovat a správně zahájit jejich realizaci
 • Porozumět tomu, jak reportovat stav projektu a projekt správně ukončit
 • Prakticky trénovat nástroje a techniky, které podporují efektivní týmovou spolupráci

Obsah programu

 • Jak projekt správně iniciovat.
 • Co je a co není projekt?
 • Mezinárodní standardy v oblasti projektového řízení.
 • Přínosy a cíle projektu.
 • Jak dohodnout rozsah projektu?
 • Životní cyklus projektu.
 • Jak efektivně plánovat projekt, úvod do řízení projektu.
 • Jak vytvářet plány projektu.
 • Rozpočet a reporty projektu v praxi.
 • Cyklus řízení projektu.
 • Principy, jimiž se projekty vzájemně ovlivňují.
 • Jak řídit rizika projektu.
 • Pojmy a procesy v oblasti řízení projektových rizik.
 • Závěrečný blok: Test

Trénink vychází z mezinárodně akreditovaného kurzu "Klíčové principy projektového řízení" (s tímto kurzem je z 90% shodný). (Akreditace u Společnosti pro projektové řízení i PMI) Účastníci budou trénovat pojmy, nástroje a techniky, které jsou klíčovými mezinárodními standardy doporučovány. Detailní obsah akreditovaného kurzu, ze kterého tento tréninkový WS vychází, je dostupný přímo na stránkách Společnosti pro projektové řízení http://www.ipma.cz/web/vzdelavani/akreditovane-vzdelavaci-programy.php Program probíhá formou vysoce interaktivního tréninku modelových situací a skupinových her. Součástí je též trénink flexibility, kreativity a rozhodování v omezených podmínkách – formou případových studií, skupinového sdílení a reflexe, výkladu, moderované diskuze či ice-breaking aktivit.Účastníci navíc obdrží 15 hodin mezinárodní certifikace.

Lektor Ing. Tomáš KLEIN

29. října 2013: Manažerské dovednosti - Vedení porad

Aktivní kurz pro všechny, kteří potřebují využít porady k předávání informací, hledání řešení a rozhodování, sdílení a spolutvorbě. Účastníci se naučí, jak vést jednání efektivněji s jasnými cíly a závěry.

Cíle

 • Umět rozlišit typy porad a aplikovat v nich účelné postupy.
 • Seznámit se s dovednostmi a technikami při řešení problémů na poradách.
 • Dokázat identifikovat konstruktivní a destruktivní prvky porad a získat praktický návod na zlepšení.
 • Seznámit se s typy porad a principy jejich vedení.

Obsah

 • Organizace porady,typy porad, efektivita porad
 • Typy porad a jejich cíle
 • Konstruktivní a destruktivní prvky porad
 • Jak se připravit na poradu
 • Role osob na poradách, jejich odpovědnost
 • Nástroje řízení porad, principy, techniky, jak dojít k řešení
 • Komunikační pravidla na poradách- dohodněte se na pravidlech
 • Pravidla vedení diskuze
 • Základní principy efektivní facilitace
 • Náměty pro hledání možností
 • Způsoby rozhodování
 • Zvládání konfliktních situací
 • Virtuální porady

Lektor Mgr. Věra HORÁKOVÁ

30. října 2013: Komunikace a informovanost

Cíle

 • Seznámit se s principy komunikace při spolupráci v interním týmu i s externími partnery.
 • Formou interaktivního workshop a situací z praxe, identifikovat klíčové problémy v komunikaci a navrhnout opatření pro zlepšení komunikace v týmu.

Obsah

 • Systém komunikace ve firmě- analýza stavu
 • Identifikace problematických míst a situací při předávání a získávání informací
 • Typy informací a forma jejich předávání
 • Pravomoci a odpovědnosti při získávání a předávání informací na různých úrovních řízení
 • Zadávání úkolů ,ověřování a zpětná vazba
 • Pravidla pro reporting
 • Návrhy na opatření ke zlepšení komunikace v týmu
 • Podmínky, pravidla ovlivnitelná, pravidla změnitelná

Lektor: Mgr. Věra HORÁKOVÁ

13. - 14. listopadu 2013: Prezentační dovednosti - Efektivní prezentace

Účastníci pochopí základní principy efektivní prezentace. Naučí se strukturovat prezentaci a srozumitelně předávat informace. Budou vědět, jak působí na své posluchače a naučí se používat prezentační nástroje pro zvýšení zajímavosti a účinku svých prezentací. Osvojí si nástroje pro efektivnější prezentaci myšlenek. V praktických cvičeních naleznou svůj autentický styl. Naučí se sladit verbální a neverbální složku působení na druhé. Budou vědět jak pracovat s publikem a vést diskuzi. Nastaví si svůj individuální program změny a zvýší si sebevědomí a zvládnou lépe stres a trému.

Cíle

 • Osvojit si portfolio nástrojů pro efektivnější prezentaci ve fázi přípravy i při projevu
 • Uvědomit si svoji řeč těla pro pozitivní dojem, najít své osobité prezentační vyjádření
 • Zvýšit sebevědomí prezentátora pro přesvědčivější a důvěryhodnější projev
 • Naučit se redukovat stres a trému tak, aby neovlivňovaly výsledek prezentace

Obsah

Příprava prezentace, jak prezentaci plánovat, a efektivně strukturovat

 • Základní principy prezentace.
 • Osobní příprava
 • Cíl a téma prezentace
 • Analýza publika
 • Strukturování a časový plán prezentace

Obsah a struktura projevu

 • Jak správně strukturovat prezentaci
 • Scénář obsah a struktura prezentace
 • Hlavní části prezentace a co do nich patří
 • Zásady verbálního projevu
 • Zahájení prezentace- upoutejte pozornost

Jak prezentovat a zvládat mimoverbální komunikaci. Jak redukovat stres a trému

 • Praktické prezentace
 • Analýza prezentace a zpětné vazby
 • Mimoverbální komunikace
 • Zapojte publikum
 • Zvládání obtížných situací
 • Práce s pomůckami a technikou
 • Nástroje pro zvládání stresu a trémy v prezentacích

Prezentační nástroje, tipy a triky

Lektor Mgr. Věra HORÁKOVÁ

29. listopadu 2013: Manažerské dovednosti - Time management 4. generace

Účastníci získají sebereflexi jak jsou v souladu s rozdělením a využitím svého pracovního a osobního času. Zjistí své osobní hodnoty a priority. Uvědomí si jak se odráží osobní život na výkonnosti v práci. Seznámí se s možnostmi zvládání stresových situací.

Cíle programu

 • Získat sebereflexi jak pracuji s časem.
 • Zjistit kterou generaci prostředků TM používám nejčastěji.
 • Uvědomit si kde nejvíce ztrácím čas.
 • Pochopit souvislosti a vědět jak zlepšit efektivitu hospodaření s časem.
 • Umět stanovovat priority a cíle.
 • Pochopit vztah mezi důležitostí a naléhavostí úkolů.

Obsah programu

Principy fungování mysli, návyky, zaměření pozornosti, práce a soukromí

 • Co je to time management , co do něj patří
 • Vývoj time managementu – 4 generace TM
 • Vaše životní hodnoty
 • Pohoda x Stress
 • Pozitivní myšlení
 • Návyky a osobní rituály –co můžeme měnit
 • Je perfekcionalismus drahý ?
 • Úloha a nebezpečí emocí, práce s emocemi
 • Proaktivita a reaktivita

Stanovování cílu, priorit, rozlišení důležitosti a naléhavosti strukturovat

 • Časožrouti - co nám nejvíce krade čas –analýza časových ztrát
 • Určování priorit, důležité x naléhavé; priority, cíle, činnosti

Stress a relaxační možnosti

Lektor PhDr. Marie DOČKALOVÁ

16. - 17. prosince 2013: Komunikační dovednosti - Argumentace a vyjednávání

Účastníci se seznámí s vhodnými technikami a dovednostmi, které mohou pomoci k úspěšnému vyjednávání. Program pomůže účastníkům rozvinout jejich umění argumentace a přesvědčování komunikačního partnera.

Cíle

 • Prakticky si osvojit strategické a taktické momenty vyjednávání a dosahování vyjednávacích cílů a tak zvýšit úspěšnost ve vyjednávacích procesech
 • Vědomě využívat vyjednávací strategie a používat flexibilní postoje ve vyjednávání s různými partnery
 • Naučit se připravit si a efektivně použít argumenty
 • Vytvořit předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera

Obsah

Co je to vyjednávání – podstata, principy, typy vyjednávání, strategie

 • Základní techniky a strategie při jednáních a jejich vědomé využívání na základě vlastní analýzy přístupu k jednání. Navázání a rozvoj vztahů s vyjednávacími partnery

Nástroje a dovednosti jednání a argumentace

 • Jak připravit a efektivně použít argumenty - výstavba argumentů a předpoklady pro zvládání námitek a vyjednávacího stresu.
 • Přesvědčení komunikačního partnera.

Proces a strategie vyjednávání

 • Fáze vyjednávacího procesu: jak si zpracovávat plán – příprava cílů, vědomé využívání vyjednávacích technik, flexibilní postoje ve vyjednávání s různými partnery , taktiky, metody, BATNA
 • Trénink zvládání obtížných situací a veškerých dovedností nabytých v průběhu kurzu

Lektor Mgr. Věra HORÁKOVÁ PhDr. Vladimír JELEN

Představení lektorů:

Ing. Jana Ledvinová

České centrum fundraisingu (www.fundraising.cz)

1.Pozice v týmu:

CEO, lektor a poradce

2.Dosažené vzdělání

 • 2003-2004 - University of Washington, Daniel Evans School of Public Affairs, Certificate in Community Facilitation and Environmental Anthropology
 • 1992 – 1994 - The John's Hopkins University, Institute for Policy Studies, Baltimore, MD, USA  - manager a školitel neziskového sektoru
 • 1982-1986 Zemědělská universita v Praze - Inženýr 
 • 1997-1998 Pedagogická fakulta UK v Praze - Pedagog

Další členství v profesních organizacích, vzdělání a certifikace

 • 1980 –1981 Outward Bound – Česká republika, instruktor
 • Studijní stáže a pobyty:

3. Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu zakázky

Celková délka praxe v oboru - od roku 1991 nepřetržitě

Manažerská praxe:

 2007 - 2011, The Resource Alliance

 • Vzdělávání a podpora v oblasti rozvoje zdrojů neziskových organizací ve světě
 • Vedení školení fundraisingu a strategického rozvoje zdrojů pro NGO ve střední a východní Evropě a střední Asii
 • Individualizovaný poradenský servis pro tutéž cílovou skupinu
 • Příprava metodiky a sylabů pro universitní kurzy Resource Alliance v Evropě
 • Příprava Mezinárodního Festivalu Fundraisingu v Praze

2002 – trvá , České centrum fundraisingu

 • Strategické plánování činnosti
 • Příprava metodik a textů pro Českou republiku
 • Školení školitelů management

1997 – trvá , AMU - DAMU Katedra produkce

 • Výuka fundraisingu ve třech semestrálních zápočtových kurzech (viz výše)
 • Příprava a realizace E-learningového kurzu fundraisingu
 • Příprava pilotního projektu dvouletého mezinárodního magisterského studia Managementu kultury

1995 – 2003 , Sdružení Tereza

 • Management organizace
 • Fundraising a dlouhodobé zajišťování zdrojů (při ročním obratu přes 10 milionů korun)
 • Fundraising pro výstavbu vzdělávacího centra v Praze (15 milionů)

1993 – 1998 , John’s Hopkins University Institute for Policy Studies

 • Fundraising a dlouhodobý rozvoj zdrojů pro manažery nevládních organizací ze zemí Východní a Střední Evropy

1993 – 1995, ICN – Informační centrum nadací

 • Řízení centra
 • Příprava metodik, výukových plánů a textů
 • Koordinace a vzdělávání školicího týmu

Trenér zaměřený na oblasti:

 • Fundraising a dlouhodobý rozvoj zdrojů
 • Sociální podnikání
 • Společenská odpovědnost podniků (CSR)
 • Facilitace a moderace skupinového řešení problémů

Kouč:

 • individuální a skupinové koučování

Konzultantská práce:

 • Konzultantské činnosti spojené s fundraisingem, CSR a plánováním a řízením konkrétních projektů

Vybrané publikace:

 • Fundraising pro kulturní instituce: Jana Ledvinová, České centrum fundraisingu, 2010
 • Social Entrepreneurship: Petr Babouček, Jan Kroupa, Jana Ledvinová, Petr Babouček, Markéta Krausoví, Czech Fundraising Center, 2009
 • Sustainability Manual for Civic Sector Development: Jan Kroupa and Jana Ledvinova, Institute for Civil Society, Sofia, Bulgaria, 2002.
 • Training Techniques and Methods: Jana Ledvinova, Czech Fundraising Center, Prague, 2002.
 • Fundraising and Sustainability Planning: Richard Cook, Jana Ledvinova, Johns Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, October,
  1998.
 • Money, Money Everywhere – Grassroots Fundraising: Jana Ledvinova, Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, MD, USA, 1997 (Written in English, translated to Czech, Russian, Bulgarian, Polish, Hungarian,
  Georgian).
 • Základy fundraisingu: Jana Ledvinová a Karel Pešta, Informační centrum nadací, Praha, 1996.Ing. Tomáš Klein, PMP®1.Pozice v týmu:

Projektový manažer, lektor a konzultant

2.Dosažené vzdělání

 • 1998 Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně, magisterské studium obor Výrobní stroje, systémy a
  roboty

Další členství v profesních organizacích, vzdělání a certifikace relevantní vzhledem k předmětu zakázky

 • 2011 Člen kontrolního výboru České komory PMI
 • od 2010 Člen Společnosti pro projektové řízení
 • od 2009 Soudní znalec v oboru strojírenství a ekonomika
 • od 2008   Certifikace PMI - Projekt Manažer Profesional PMP
 • od 2008 Člen Project Management Institute
 • 2006 Certifikát Design For Six Sigma (DFSS), Green belt

3. Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu zakázkyCelková délka praxe v oboru - od roku 2002 nepřetržitě

Manažerská praxe:

 • Area manažer IMI International.
 • Projektový manažer a Team leader Honeywell.
 • Lektor, konzultant, projektový manažer SHINE Consulting s.r.o. (doposud)

Trenér zaměřený na oblasti:

 • Projektové řízení
 • Příprava k certifikaci projektových manažerů podle mezinárodních standardů IPMA a PMI

Konzultantská práce:

 • Konzultantské činnosti spojené s rozvoje projektové kultury a plánováním a řízením konkrétních projektů.

Poradenské činnosti:

 • Metodiky projektového řízení, mezinárodní standardy, (PMI®, IPMA, ČN ISO 10 006), certifikace projektových manažerů.

Metodiky a standardy:
Spoluautor rozsáhlého znalostně - dovednostního programu Řízení projektů v praxi. Tento program jako první v ČR v roce
2008 získal akreditaci u Společnosti pro projektové řízení  a v roce 2010 pak i akreditaci u Project
Management Institute (PMI ®).
Spoluautor řady rozvojových programů a metodik pro klienty Shine Consulting s.r.o..Mgr. Věra Horáková1.Pozice v týmu:


senior - specialista, konzultant, kouč

2.Dosažené vzdělání

 Mgr. - Masarykova univerzita – Fakulta právnická

Další členství v profesních organizacích, vzdělání a certifikace relevantní vzhledem
k předmětu zakázky

 • MASS: Školení školitelů a trenérů – certifikát r.1995
 • ATKM: Certifikační zkouška r.2004 – Certifikát „Lektor-Konzultant“
 • CMC, Čelákovice : Human Resources Management – certifikát r.1995
 • Další vzdělání a kurzy : obchodní, finanční manažerské, ŘLZ, prezentační, projektové řízení,vedení týmů,komunikační dovednosti,TQM…..
 • Člen SPŘ od r.2010

3. Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu zakázky

Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 1995

Manažerská praxe:

 • Vedoucí personálního oddělení JAMU
 • Personální ředitelka EDB (Evropská databanka)

Konzultantská praxe

 • MASS Training and Media Praha – Vedení kurzů, tréninků a poradenství v oblasti vzdělávání  Lektorská činnost od r.1995 Vedení kurzů v oblasti obchodních dovedností, manažerských dovedností, ŘLZ, komunikačních dovedností, prezentačních dovedností,vedení týmů, koučování…..Analýza vzdělávacích potřeb.Audity
 • Management Partners Praha – Personální a manažerské poradenství
 • Konzultant od r. 1996 do r.1998.Vyhledávání a výběr pracovníků, účast na personálních projektech, Lektorská činnost
 • Private Investors, a.s., Praha – Obchodník s cennými papíry. Konzultant a personální manažerka od r. 1999 do r. 2000.Vyhledávání a výběr pracovníků, trenér komunikačních dovedností… Projekt: avedení systému
  řízení Lidských zdrojů. Systém vzdělávání
 • MITATHOR International Brno, Praha – Personální a manažerské poradenství - Konzultant od r. 2000. Vyhledávání a výběr pracovníků, personální audity, manažerské audity, Lektorská činnost
 • EDUCATIO MAHLER, s.r.o – Personálně-vzdělávací společnost, Konzultant, kouč, lektor od r. 2001
 • Brno Business School, lektor Executive MBA studia: Brno Business School od r. 2006 do r.2009

Lektorská a poradenská činnost

 • Vedení kurzů a tréninků v oblasti obchodních dovedností, manažerských dovedností, ŘLZ, komunikačních dovedností, prezentačních dovedností,vedení týmů.

Trenér zaměřený na oblasti:

 • Manažerské dovednosti projektového manažera
 • Komunikace na projektech a Komunikační plány
 • Prezentace projektů a jeho výstupů
 • Vedení projektových týmů

Kouč:

 • individuální a skupinové koučování ¨
 • Formování řešitelských projektových týmů

Metodiky:

 • Tvorba firemních vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj
  projektové kultury

Reference

 • Mezinárodní projekt EU Třetí kariéra- konzultant pro Škoda auto, Danone, ČEZ 
 • JČE – Jihočeská energetika: projekt hodnocení pracovních míst pro
  zavedení nového systému odměňování
 • EDB – Evropská databanka: návrh a realizace systému vzdělávání a
  dalších systémů Řízení lidských zdrojů (systém hodnocení, motivace, mzdový…)
 • Expandia – spolupráce na projektu informační strategie společnosti

Účast na projektech personálního a manažerského auditu pro:

 • Vetropack, EP Capital Group, Bydlení pro Vás
 • Berlitz – projekt vzdělávání –analýza vzdělávacích potřeb, návrh a realizace vzděláváníPříloha reference ze znalostně-dovednostních a poradenských programů a koučingu (reference za posledních 5 let):PhDr. Marie Dočkalová, CSc.1.Pozice v týmu:

senior lektor, konzultant, kouč

2.Dosažené vzdělání

 • 1976-7 Vysoká škola: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,  obor psychologie, odborné studium
 • 1978 Rigorózní zkouška: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie – doktor filozofie
 • 1984 Postgraduální studium: obor vysokoškolská pedagogika
 • 1991Kandidát věd: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor 75–01–9 pedagogika - 1991

Další členství v profesních organizacích, vzdělání a certifikace relevantní vzhledem k předmětu zakázky

 • 1994 – 2001 Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta – PCA ve spolupráci s University of Georgia USA
  (základní výcvik a supervizí blok)
 • Systemické koučování – Extima
 • Profiles International ČR
 • 1994 Výcvik v krizové intervenci RIAPS Praha
 • 2004 Program profesionálního tréninku enneagramu (ve spolupráci s Trifold School of Enneagram Studies USA)
 • 2006 Czechinvest: C3- GROWTH – poradce malých a středních podniků
 • 2009 Situational leadership, Centre for Leadership Studies, Inc.
 • 2008-2010 Intenzivní trénink koučů – Result Coaching Systém – ACTP
 • 2009 Behaviorální metoda vedení výběrového rozhovoru
 • 2011 Školící a výcvikový kurz GPOP, Hogrefe – Testcentrum, Praha

Studijní stáže a pobyty:

 • 1998 Anglie: Job centra


3. Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu zakázkyCelková délka praxe v oboru

 • Lektor od roku 1985
 • Od roku 1991 – OSVČ
 • Od roku 1994 kouč

Manažerská praxe:

 • 1985 – 1990 vedoudcí oddělení vzdělávání instututu vzdělávání FMPE
 • 1991 – 2001 majitelka a ředitelka vzdělávací společnosti Emendo- vzdělávání a poradenství

Trenér zaměřený na oblasti:

 • Rozvoj osobního potenciálu, včetně osobnostních typologií
 • Manažerská komunikace
 • Ladership, vedení lidí – styly vedení a rozvoj kompetenčního modelu zaměstnanců
 • Motivace a vedení lidí
 • Trénink manažerské rozhovorů (výběrový, přijímací, motivační, hodnotící, propouštěcí) a technik (zadávání úkolů, poskytování zpětné vazby, delegování)
 • Koučování jako metoda vedení a rozvoje potenciálu člověka
 • Hodnocení zaměstnanců – práce s metodikami a vedení hodnotícího rozhovoru

Kouč:

 • individuální a skupinové koučování
 • koučování zpětné vazby k metodě 360◦ zpětné vazby

Konzultantská práce:

 • Systémy hodnocení zaměstnanců

Poradenské činnosti:

 • Analýza vzdělávacích potřeb a tvorba firemních vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj manažerských dovedností
 • AC, DC
 • Řízení a rorzvoj lidských zdrojů .

Metodiky a standardy:

 • Tvorba metodik hodnocení pomocí metody 360◦ zpětné vazby pro řadu klientů
 • Tvovba systémů hodnocení
 • Metodiky CD, ACPhDr. Vladimír Jelen

1.Pozice v týmu:

lektor - specialista, kouč, konzultant

2.Dosažené vzdělání

 • 1982 Filozofická fakulta UK Praha obor psychologie - rigorózní řízení v roce 1985
 • 1974 Pedagogická fakulta České Budějovice aprobace chemie – přírodopis

Další členství v profesních organizacích, vzdělání a certifikace relevantní vzhledem k předmětu zakázky

 • 2009 Result couaching system – výcvik koučování
 • 2008 ČVUT Masarykův pústv vyšších studií - MiniMBA v managementu firem – vybrané oblasti strategického řízení¨
 • 2007 PDI Slovensko – Moderace a facilitace
 • 2006 Czechinvest – C3 – GROWTH pro poradce malých a středních podniků
 • 2004–9 Profiles Intenational ČR - diagnostická činnost
 • 2000  Systemický koučink (Extima)
 • 1997  Partners for Democratic Change (USA) - výcvik v mediaci a facilitaci
 • 1997 Open Society Institut (Budapest ve spolupráci s univerzitou Toronto – Michael Fullan) – Managing the Process of Change
 • 1995 Nexcom (USA) – výcvik v řízení týmu
 • 1994-6 Partners for Democratic Change (USA) – výcvik ve facilitaci

3. Přehled profesní praxe vztahující se k předmětu zakázky


Celková délka praxe v oboru - od roku 1995 nepřetržitě

Manažerská praxe:

 • Vedoucí oddělení rekvalifikace a poradenství Uřad práce v Táboře
 • Manažer Personální agentury Jelen v Táboře
 • Výkonný ředitel BuroBohm Tábor (obchodní činnost v oblasti výpočetní techniky a kancelářského nábytku), řízení cca 35 projektů pro různé zákazníky

 Trenér zaměřený na oblasti:

 • Spolupráce v týmech a teambuilding
 • Komunikační dovednosti při vyjednávání a řešení konfliktů
 • Facilitace a moderace skupinového řešení problémů
 • Manažerské dovednosti při vedení týmů a jeho členů – manažerské rozhovory, koučování, organizování a leadership
 • Procesně vedené výcviky s reálnými týmy – zaměřené na zavedení inovací a změn v organizaci

Kouč a facilitátor: 

 • individuální a skupinové koučování
 • koučování 360° zpětné vazby
 • facilitace workshopů

Konzultantská práce:

 • Konzultantské činnosti spojené s rozvojem týmů a týmové kultury v organizaci
 • Design a realizace assessment a development center
 • Facilitace a mediace problémů a konfliktů v týmech a organizaci

Metodiky a standardy:

 • Metodiky pro vyjednávání, komunikační dovednosti, facilitaci a vedení řešitelských workshopů
 • Vedení týmu pro vytvoření multimediálního programu (CD a síťová verze) Vyjednávání aneb klientský přístup, pro Českou pojišťovnu, a.s.,

Spolupracuje se strategickým partnerem:

 • Coaching Systems Czech Republic, s.r.o. v oblasti koučingu
 • VSE, a.s. v oblasti rozvojových programů


Seminář je pořádán v rámci projektu InovaCOM, který rozvíjí spolupráci vědeckotechnologických parků a pracovišť transferu technologií (CZ.1.07/2.4.00/31.0053). Účast na semináři je bezplatná.

VTP UP / O nás / Naše akce / VTP UP akademie / VTP UP akademie: Softskills pro akademické pracovníkyRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN